Gebruiksvoorwaarden

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden voor www.mimecast.com (Website). 

Door de Website te bezoeken, bevestigt en accepteert u deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen op elk moment naar ons eigen inzicht door ons worden gewijzigd. Door deze Website te gebruiken nadat dergelijke wijzigingen zijn geïmplementeerd, bevestigt en accepteert u die wijzigingen. Op alle verkochte diensten zijn onze standaard algemene voorwaarden van toepassing.  

Toegang tot de Website

U dient ervoor te zorgen dat alle registratiegegevens die u verstrekt, accuraat zijn. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw inlognaam en wachtwoord, en u bent verantwoordelijk voor elk gebruik van uw inlognaam, wachtwoord en pincodes, ongeacht of dat wel of niet met uw toestemming gebeurt. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeoorloofd gebruik of andere inbreuk op de beveiliging waarvan u zich bewust wordt. Wij behouden ons het recht voor op elk gewenst moment inlog-ID's uit te schakelen als u naar onze mening niet hebt voldaan aan de bepalingen van deze voorwaarden of indien gegevens die u hebt verstrekt ten behoeve van uw registratie als gebruiker onwaar blijken te zijn.

Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat uw computersysteem voldoet aan alle nodige technische specificaties om de Website te kunnen bezoeken en gebruiken. We kunnen de continue, ononderbroken of foutvrije werking van de Website niet garanderen. Er kunnen momenten zijn waarop bepaalde functies, onderdelen of inhoud van de Website, of de hele Website, niet meer beschikbaar zijn (al dan niet gepland) of naar ons eigen inzicht door ons worden gewijzigd, geschorst of ingetrokken zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of derden voor eventuele onbeschikbaarheid, wijziging, schorsing of intrekking van de Website, of enige functies, onderdelen of inhoud van de Website.

Wat u is toegestaan

U mag de Website alleen gebruiken voor niet-commercieel gebruik en uitsluitend in overeenstemming met deze voorwaarden. U mag de inhoud van de Website ophalen en weergeven op een computerscherm, afzonderlijke pagina's afdrukken en kopiëren, en, behoudens de volgende paragraaf, dergelijke pagina's opslaan in elektronische vorm. Op bepaalde functies, onderdelen of inhoud van de Website kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, die in dat geval zullen worden getoond voordat u toegang krijgt tot de desbetreffende functies, onderdelen of inhoud.

Wat u niet is toegestaan

Behalve voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze voorwaarden, mag u niet:

  • deel te nemen aan activiteiten via of in verband met deze Site met als doel om minderjarigen schade te berokkenen of die onwettig, grievend, obsceen, bedreigend, kwetsend, beledigend of in strijd zijn met enig recht van enige derde partij;
  • pagina's van de Website opslaan op een server of ander opslagapparaat dat is aangesloten op een netwerk of een elektronische database aanmaken door systematisch alle pagina's van de Website te downloaden en op te slaan;
  • inhoud van deze Website controleren, verzamelen of kopiëren met behulp van een robot, 'bot', spider, crawler, spyware, engine, apparaat, software, extractiehulpprogramma of ander geautomatiseerd apparaat, hulpprogramma of handmatig proces van welke aard dan ook;
  • inhoud van de Website verwijderen of wijzigen;
  • proberen de beveiliging te omzeilen of de juiste werking te belemmeren van de Website of de servers waarop deze wordt gehost; 
  • links aan te maken naar de Site vanaf een andere website, tenzij: de link niet misleidend of bedrieglijk is en eerlijk de bestemming aangeeft, u niet impliceert dat we instemmen met een andere organisatie, website, product of dienst dan die van onszelf, u linkt naar de startpagina van de Site (en die niet weergeeft in een frame en niet repliceert), en de gelinkte website geen inhoud bevat die onwettig, bedreigend, grievend, lasterlijk, pornografisch, obsceen, vulgair, onfatsoenlijk, beledigend of in strijd met intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een derde partij is.

Alle rechten die u onder deze voorwaarden zijn verleend, komen onmiddellijk te vervallen wanneer u handelt in strijd met enige van deze voorwaarden.

Intellectueel eigendomsrecht

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de Website (zoals tekst, grafisch materiaal, software, foto's en andere afbeeldingen, video's, geluid, handelsmerken en logo's) zijn eigendom van ons of onze licentiegevers. Behalve zoals uitdrukkelijk hier uiteengezet geeft niets in deze voorwaarden u enig recht ten aanzien van enig intellectueel eigendom van ons of onze licentiegevers en u erkent dat u geen eigendomsrechten verwerft door inhoud van de Website te downloaden. Indien u pagina's van de Website afdrukt, kopieert of opslaat (alleen voor zover toegestaan door deze voorwaarden), moet u ervoor zorgen dat alle in de oorspronkelijke inhoud opgenomen kennisgevingen omtrent auteursrecht, handelsmerken of andere intellectueel eigendomsrechten worden gereproduceerd.

Inhoud

Mimecast kan te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in deze website. Hoewel we proberen om de informatie op deze website periodiek bij te werken, kunnen de via deze website verstrekte informatie, materialen en diensten soms onjuist, onvolledig of verouderd zijn. Mimecast is niet verplicht om de informatie op deze website bij te werken en is niet aansprakelijk voor het niet bijwerken van dergelijke informatie. We doen geen uitspraak over de volledigheid van de informatie op deze website en wij hebben geen verplichting om de informatie op deze website als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen en omstandigheden of anderszins bij te werken of te herzien. Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruiken van de website of het vertrouwen op de inhoud ervan door u of iemand anders. Het is uw verantwoordelijkheid om de informatie op deze website te controleren alvorens er op te vertrouwen.

We kunnen en zullen niet garanderen dat de inhoud van de Website vrij zal zijn van virussen en/of andere code die besmettende of vernietigende elementen kan bevatten. Het is uw verantwoordelijkheid om de juiste IT-beveiligingsmaatregelen (inclusief antivirus- en andere beveiligingscontroles) te implementeren om te voldoen aan uw specifieke eisen op het gebied van de veiligheid en betrouwbaarheid van de inhoud.

Uw persoonlijke gegevens

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens die via de Website worden verstrekt, wordt geregeld door ons privacybeleid.

Externe links

Deze website bevat links naar andere websites. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites of voor hetgeen zij bieden, en garanderen niet dat ze continu beschikbaar zullen zijn. We zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die mogelijkerwijs voortvloeit uit de informatie op deze website of enig andere website waarnaar gelinkt wordt. Het feit dat we links naar dergelijke externe websites opnemen, impliceert geen instemming of connectie met de beheerders daarvan.

Algemeen

Niets in deze algemene voorwaarden betekent een beperking of uitsluiting van onze aansprakelijkheid jegens u wegens overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of voor frauduleuze, onjuiste voorstelling of enige andere aansprakelijkheid die niet wettelijk beperkt of uitgesloten kan worden. 

Onverminderd het voorgaande zijn we, indien u geen zakelijke gebruiker maar een consument bent, in geen geval aansprakelijk jegens u voor enig zakelijk verlies en is een eventuele aansprakelijkheid die we wel hebben voor schade die u lijdt strikt beperkt tot verliezen die redelijkerwijs voorzienbaar waren, en zijn we, indien u een zakelijke gebruiker bent, in geen geval aansprakelijk jegens u voor enige indirecte of gevolgschade, of voor enig verlies van winst, omzet, overeenkomsten, gegevens, goodwill of andere soortgelijke verliezen.

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Engelse recht van toepassing en u stemt ermee in dat elk geschil tussen ons met betrekking tot deze voorwaarden of de Website alleen zal worden behandeld door Engelse rechtbanken, onder het voorbehoud dat als u in een ander deel van het Verenigd Koninkrijk dan Engeland woont, de betreffende wetgeving van dat deel van het Verenigd Koninkrijk van toepassing zal zijn en geschillen alleen door de rechtbank aldaar zullen worden behandeld. Niets zal ons beletten bij enige bevoegde rechtbank procedures aan te spannen om onze intellectuele eigendomsrechten te beschermen.

Contact opnemen

Als u vragen hebt over deze voorwaarden of problemen hebt met de Website, kunt u ons e-mailen op info@mimecast.com, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur bellen naar +44 (0) 207 847 8700 of schrijven naar onze statutaire zetel op het adres CityPoint, One Ropemaker Street, Moorgate, London EC2Y 9AW, Groot-Brittannië. Ons btw-nummer is GB 123 4197 34.

Wij zijn een naamloze vennootschap, die geregistreerd is in Engeland onder nummer 04901524.