Beleid inzake aanvaardbaar gebruik

Welkom bij Mimecast. Mimecast is een mondiaal bedrijf met kantoren in Europa, Noord-Amerika, Australië en Zuid-Afrika. We leveren aan bedrijven die kantoren hebben in deze regio's en de rest van de wereld. Onze website (de 'Website'), te vinden op www.mimecast.com, wordt beheerd door Mimecast Limited en zijn dochterondernemingen. De Website geeft informatie over onze service en stelt u in staat gebruik te maken van blogs, prikborden, nieuwsgroepen, chatrooms en/of andere openbare forums (zoals Mimecaster Central en Mimecast Academy) die beschikbaar worden gesteld op de Website (gezamenlijk 'Forums'). Door gebruik te maken van deze Website en eventuele Forums, stemt u ermee in gebonden te zijn aan dit Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik en het Privacybeleid van Mimecast.  Op uw gebruik van de website Mimecaster Central zijn bovendien de hier gepubliceerde algemene voorwaarden van toepassing: https://www.jivesoftware.com/wp-content/uploads/2014/09/jive_acceptable-use-policy_18FEB2014.pdf.

Als uw bedrijf Mimecast inhuurt om Mimecasts diensten te verlenen, gaan uw bedrijf en Mimecast een aparte overeenkomst aan die onder andere het gebruik regelt van deze diensten en alle door Mimecast verzamelde en onderhouden informatie en gegevens in verband met de werking van de diensten, waaronder gegevens die verzameld worden door bepaalde functies die via de Website beschikbaar worden gesteld aan klanten. Eventuele overeenkomsten tussen uw bedrijf en Mimecast prevaleren boven eventuele tegenstrijdige bepalingen in dit Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik.
Als u vragen hebt over dit Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik of over andere onderwerpen, kunt u ons bereiken via onderstaande contactgegevens. Wij behouden ons het recht voor om dit Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik van tijd tot tijd te wijzigen en op uw gebruik van de Website en eventuele Forums is het Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik van toepassing dat op het moment van uw gebruik van kracht is.
Dit Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik is voor het laatst werd bijgewerkt op 6 juni 2016.

Informatie van registranten

Wanneer u zich registreert voor het gebruik van een Forum, stemt u ermee in correcte, nauwkeurige, actuele en alle gevraagde informatie te verstrekken. Het is uw verantwoordelijkheid om de accountgegevens indien nodig bij te werken. Als de verstrekte informatie frauduleus, onwaar, onnauwkeurig, onvolledig of niet actueel is of als wij naar onze redelijke mening vermoeden dat dergelijke informatie frauduleus, onwaar, onnauwkeurig, onvolledig of niet actueel is, behouden wij ons het recht voor uw account zonder voorafgaande kennisgeving te schorsen of te sluiten en alle toekomstig gebruik van onze Forums te weigeren.

Berichten plaatsen en moderatie

U bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud van alle berichten die u plaatst.

Mimecast heeft de mogelijkheid, maar is niet verplicht, de inhoud te modereren of beoordelen van alle activiteiten die op de Forums plaatsvinden. Mimecast kan inhoud op de Forums te allen tijde en volledig naar ons eigen inzicht bewerken of verwijderen.

We hebben geen controle over het materiaal dat door gebruikers wordt ingediend op Forums. Dergelijk materiaal omvat informatie, gegevens, mededelingen, video's, foto's, afbeeldingen, geluidsopnamen en ander materiaal (gezamenlijk 'Berichten'). U erkent dat wij niet aansprakelijk zijn voor het gedrag van gebruikers van Forums, hetzij binnen dan wel buiten een Forum. Wij bieden alleen een plek van waaruit de Forums benaderd kunnen worden. U erkent dat alle Berichten die informatie, meningen of oordelen bevatten, de standpunten van de betreffende schrijvers weergeven, en niet de standpunten van ons of onze dochterondernemingen.

We behouden ons te allen tijde het recht voor om volledig naar ons eigen inzicht door u geplaatste Berichten te verwijderen, bewerken of wijzigen en/of een onderwerp te sluiten zonder kennisgeving aan u. Hoewel we zullen proberen alle verwerpelijke materialen waarop we worden gewezen (indien we het daarmee eens zijn) zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te verwijderen of te bewerken, erkent u dat wij Berichten niet vooraf controleren. Daardoor bestaat er altijd een mogelijkheid dat u tijdens het gebruik van een Forum geconfronteerd wordt met inhoud die u verwerpelijk vindt.

Klachten over de inhoud van Berichten dienen naar legal@mimecast.com gestuurd te worden en moeten nadere informatie bevatten over het specifieke Bericht dat aanleiding heeft gegeven tot de klacht. Als wij besluiten om een Forum te modereren, bieden we u normaal gesproken een manier om in geval van problemen contact op te nemen met de moderator.

Normen voor de inhoud van Berichten

Deze inhoudsnormen gelden voor alle Berichten die u op de Website plaatst. U dient zich in letter en geest aan de volgende normen te houden. De normen gelden voor alle onderdelen en het geheel van elk Bericht.

Berichten moeten:

 • relevant zijn voor het doel van het Forum en de aard van het betreffende onderwerp
 • accuraat zijn (als ze feiten bevatten)
 • oprecht gevoeld zijn (als ze meningen bevatten) en
 • voldoen aan toepasselijke wetten, regels en verordeningen

Berichten mogen niet:

 • vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie bevatten
 • materiaal bevatten dat lasterlijk is voor enige persoon of entiteit
 • materiaal bevatten dat obsceen, beledigend, haatdragend of opruiend is
 • bedreigend of beledigend zijn, iemands privacy aantasten of ergernis, ongemak of nodeloze onrust veroorzaken
 • waarschijnlijk intimiderend, verontrustend, gênant, alarmerend of irritant zijn voor enige andere persoon
 • seksueel expliciet materiaal bevatten of promoten
 • aanzetten tot geweld of agressie
 • aanzetten tot discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd
 • worden gebruikt voor het versturen van of aanzetten tot het verzenden van ongevraagd of onbevoegd reclame- of promotiemateriaal of andere vormen van dergelijke verzoeken (spam)
 • virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keyloggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of soortgelijke computercode bevatten die ontworpen zijn om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden
 • materiaal bevatten dat inbreuk maakt op enig intellectueeleigendomsrecht of enig ander recht van enige andere persoon
 • geplaatst worden in strijd met enige wettelijke verplichting aan een derde partij, zoals een contractuele verplichting of een geheimhoudingsplicht
 • enige illegale of onrechtmatige daad voorstaan, bevorderen of steunen, zoals (alleen bij wijze van voorbeeld) inbreuk op intellectueel eigendom of computermisbruik
 • enig persoon waarschijnlijk misleiden of bedriegen
 • worden gebruikt om zich uit te geven voor enige andere persoon of om een onjuiste voorstelling te geven van uw identiteit of band met enige persoon of
 • de indruk wekken dat ze van ons afkomstig zijn als dat niet het geval is

Recht om berichten te plaatsen en gebruiken

U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is ervoor te zorgen dat u het recht hebt alle Berichten te plaatsen die u op Forums publiceert en dat de inhoud van dergelijke Berichten geen inbreuk maakt op intellectueeleigendomsrechten of andere rechten van enige persoon, en dat u toestemming hebt van alle eventuele personen anders dan uzelf die te zien zijn in foto's, video's of afbeeldingen die u indient als onderdeel van die inhoud.

U stemt ermee in dat u door het plaatsen van een Bericht ons en onze dochterondernemingen een eeuwigdurend, onherroepelijk, wereldwijd, niet-exclusief, royaltyvrij en volledig onderlicentieerbaar recht en licentie verleent voor het (geheel of gedeeltelijk) gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, afgeleide werken maken, distribueren, uitvoeren en weergeven van een dergelijk Bericht en/of het opnemen in andere werken in enige vorm, medium of technologie, en afziet van enig moreel recht op, of om te worden geïdentificeerd als de auteur van een dergelijk Bericht.

Handelsmerken, auteursrechten en overtredingen

Mimecast respecteert de intellectueeleigendomsrechten van anderen en verlangt van gebruikers van onze websites dat zij dat ook doen. Mimecast verwerkt klachten over overtreding van het auteursrecht in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act van 1998, 17 U.S.C. § 512 et. seq (de 'DMCA'). Als u van mening bent dat uw auteursrechtelijk beschermd werk op een website van Mimecast is gereproduceerd op een wijze die inbreuk maakt op uw auteursrechten, dient u dat schriftelijk te melden aan de Copyright Agent van Mimecast. Een dergelijke kennisgeving dient de volgende informatie te bevatten:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan het auteursrecht geschonden zou zijn, of, indien een enkele kennisgeving betrekking heeft op meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online website, een representatieve lijst van dergelijke werken op die website.
 • Identificatie van het materiaal dat volgens u inbreuk maakt op uw auteursrecht, en informatie die redelijkerwijs voldoende is voor Mimecast om het materiaal te kunnen lokaliseren.
 • Een verklaring dat u er ter goeder trouw van overtuigd bent dat gebruik van het materiaal op de wijze waarover wordt geklaagd, niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet.
 • Een verklaring van u, opgesteld op straffe van meineed, dat bovengenoemde informatie in uw kennisgeving accuraat is en dat u eigenaar bent of gemachtigd bent te handelen namens de eigenaar van een exclusief auteursrecht waarop inbreuk gemaakt zou zijn.

We zullen inhoud die inbreuk maakt op het auteursrecht van anderen verwijderen van onze website en voor zover we daartoe in staat zijn, zullen wij de toegang tot onze website beperken voor eenieder die herhaaldelijk inbreuk maakt op de intellectueeleigendomsrechten van anderen.

De Copyright Agent van Mimecast voor het indienen van klachten over inbreuk op auteursrechten kan als volgt worden bereikt:

Jaimie Kraus
Associate General Counsel
480 Pleasant Street
Watertown, MA 02472, USA
(781) 996-5340
Legal@Mimecast.com

Voor video's en examens die op websites van Mimecast zoals Mimecast Academy beschikbaar zijn, geldt dat u de beschikbare informatie in Mimecast Academy mag bekijken en afdrukken op voorwaarde dat: (a) u dergelijke inhoud niet wijzigt en (b) u kennisgevingen van auteursrecht of ander eigendom niet wijzigt of verwijdert. U mag geen inhoud van Mimecast Academy downloaden, tenzij u een 'download'- of vergelijkbare link ziet die door Mimecast wordt weergegeven voor die inhoud. U mag niet: (a) commercieel gebruikmaken van dergelijke inhoud, (b) dergelijke inhoud opnemen in of bij een dienst die of product dat u maakt of distribueert, (c) dergelijke inhoud kopiëren naar de website van u of een andere persoon of (d) op enigerlei wijze de inhoud van cursussen of examens van Mimecast Academy bespreken of publiceren. Geen enkel ander gebruik is toegestaan.

 

Opschorting en beëindiging

Als u er niet mee instemt gebonden te zijn aan dit Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik, dient u het gebruik van de Website en alle Forums te staken. Als u niet tevreden bent met de Website, de Forums, de inhoud of een van deze voorwaarden, bepalingen en beleidsregels, is uw enige rechtsmiddel het gebruik van de Website en alle Forums te staken.

Wij bepalen naar eigen inzicht of er door uw gebruik van een Forum sprake is van overtreding van dit Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik. Als er een overtreding van dit Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik heeft plaatsgevonden, kunnen we maatregelen nemen die wij gepast vinden.

Het niet naleven van dit Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik is een overtreding van onze gebruiksvoorwaarden waaronder het u is toegestaan de Website te gebruiken, en kan ertoe leiden dat we overgaan tot een of meer van de volgende maatregelen:

 • het geven van een waarschuwing aan u
 • onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van Berichten die u naar een Forum hebt geüpload
 • onmiddellijke, tijdelijke of definitieve intrekking van uw recht om een Forum te gebruiken
 • intrekking van aan u verstrekte Academy-certificaten
 • gerechtelijke stappen tegen u voor vergoeding van alle verlies en schade als gevolg van de overtreding en/of
 • openbaarmaking aan wetshandhavingsinstanties van alle relevante informatie die wij redelijkerwijs noodzakelijk achten

De hierboven beschreven maatregelen zijn niet beperkt en we kunnen elke andere maatregel nemen die wij gepast achten.

Links naar andere materialen

De Website en Forums kunnen links bevatten naar websites die eigendom zijn van of worden beheerd door onafhankelijke derden. Deze links worden uitsluitend opgenomen ter informatie. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud op deze websites. Het feit dat deze links worden aangeboden of opgenomen in Berichten dient op geen enkele manier beschouwd te worden als instemming, toestemming of ondersteuning van die website, de inhoud ervan of de bedrijven of producten die daarin worden genoemd. We behouden ons het recht voor om het ontbreken van affiliatie, ondersteuning of instemming op de Website of Forum te vermelden. Als u ervoor kiest websites van derden te bezoeken via links op de Website of een Forum, doet u dat volledig op eigen risico. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de nauwkeurigheid, de naleving van de auteursrechten, de wettigheid of de gepastheid van materiaal op websites van derden en u doet hierbij onherroepelijk afstand van enige aanspraak jegens ons met betrekking tot dergelijke websites.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord Mimecast schadeloos te stellen voor, te verdedigen tegen en te beschermen voor en tegen enige claims, rechtszaken, procedures, maatregelen van toezichthouders, schades, onkosten en uitgaven, inclusief redelijke kosten voor advocaten, voortvloeiend uit of gerelateerd aan uw gebruik of misbruik van de Website en Forums, inclusief maar niet beperkt tot, uw overtreding van dit Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik en/of de overtreding door u of enige andere gebruiker van uw account van het intellectueeleigendomsrecht of enig ander recht van enige persoon of entiteit.

Garantieverklaring

DE SITE EN FORUMS EN BIJBEHORENDE MATERIALEN WORDEN GELEVERD OP 'AS IS'- EN 'AS AVAILABLE'-BASIS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING VERWERPT MIMECAST ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-INBREUK OP INTELLECTUEEL EIGENDOM. MIMECAST GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES DAT DE WEBSITE OF DE FORUMS ZULLEN VOLDOEN AAN UW EISEN OF DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE FORUMS ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN. MIMECAST GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, OVER DE WERKING VAN DE WEBSITE, DE FORUMS OF DE DAARIN OPGENOMEN INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN.

MIMECAST ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WELKE SCHADE DAN OOK (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE WEGENS WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN INFORMATIE) VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK, HET MISBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF ENIGE FORUMS, ZELFS ALS MIMECAST OP DE HOOGTE GESTELD KAN ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

MIMECAST IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE VEROORZAAKT OF VERONDERSTELD TE ZIJN VEROORZAAKT, DIRECT OF INDIRECT, DOOR OP DE WEBSITE OF FORUMS OPGENOMEN, GESUGGEREERDE, VERWEZEN OF VERSCHENEN INFORMATIE OF IDEEËN. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING NOCH SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN MIMECAST OF VIA MIMECAST, ZIJN WERKNEMERS OF DERDEN GEEFT U ENIGE GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK HIERIN WORDT VERMELD. U ERKENT, DOOR UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE FORUMS, DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE FORUMS GEHEEL OP EIGEN RISICO IS.

Contact opnemen

Als u vragen u hebt over dit Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik of problemen hebt met betrekking tot de Website of Forums, kunt u een e-mail sturen naar info@mimecast.com